Reede, 25. september 2020
Õppeaasta:

Piirkond: Kärla

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

Akordion - Rosette Leemet Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Lähtudes õpilase muusikalistest eeldustest, omandada läbi eesti ja erinevate rahvaste muusika akordionimängu oskused. Õpilase individuaalsest tasemest, aktiivsusest ning huvitatusest lähtudes tema muusikalise loovuse järkjärguline arendamine ning muusikalise profiili loomine.
Mängutehnilised oskused - *pingevaba istumine, instrumendi ja käte asend musitseerimisel *lõõtsa juhtimine, tooni tekitamine, töö lõõtsavahetustega *vasaku ja parema käe mängutehnika arendamine, kätevahelise töö koordineerimine *õpilane kasutab viit parema käe ja nelja vasaku käe sõrme *koosmusitseerimine nii õpetaja kui ka kaasõpilastega *omandatud oskuste edasiarendamine.
Muusikalised oskused - *noodist lugemise ning kuulmise järgi musitseerimise harjutamine *algteadmised erinevate lugude tüüpidest (labajalg, polka, marss, valss) *enese kuulamise oskuse arendamine *noodimaterjali süvendatud kasutamine.
Mõisted - *rütm, meetrum, taktimõõt, tempo, fraas, läbimäng, intervall, kolmkõla, akord, helistik.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 14.05
Neljapäev 13.00

Ansambel Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Võimaldada õpilastel osaleda ansambli- ja solistitöös, mängida pilli. Õpetada esinemiskultuuri ja esinemisnärviga toimetulekut.

Toimumise ajad ja kohad: Igal reedel Kärla Põhikoolis

Eelkool 1 Kärla Muusikakool, juhendaja Ludmilla Toon

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 20. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kärla Muusikakooli eelkooli õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö 2019/20 õppeaastast alates. Käesolev õppekava arvestab kooli omapära ja on suunatud Saaremaa Valla eelkooliealistele lastele vanuses 4-7 aastat. Eelkooli õppe-ja kasvatustöö üldeesmärgid on laste loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, muusikahariduse edasiseks õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine. Kärla Muusikakooli eelkooli ainekavad on koostatud grupiõppe läbiviimiseks ning laste individuaalseid võimeid arvestavalt.
Õppekava sisu: 1. Laulumängud 2. Rütmipillide tundmaõppimine ja kasutamine 3. Löökpillide tundmaõppimine ja kasutamine 4. Muusika kuulamine 5. Laulude õppimine 6. Muusikalised mõisted: nt heli, rütm, noot jpt 7. Muusikainstrumentide lühitutvustus ja kirjeldus: keelpillid, klahvpillid, puhkpillid 8. Osalemine Kärla Muusikakooli kontsertidel ning muudel eelnevalt kokkulepitud üritustel.

Toimumise ajad ja kohad: Õppetöö toimub Kärla Muusikakooli ruumides esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17. 30.

Eelkool 2 Kärla Muusikakool, juhendaja Ludmilla Toon

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 20. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kärla Muusikakooli eelkooli õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö 2019/20 õppeaastast alates. Käesolev õppekava arvestab kooli omapära ja on suunatud Saaremaa Valla eelkooliealistele lastele vanuses 4-7 aastat. Eelkooli õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid on: laste loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, muusikahariduse edasiseks õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine. Kärla Muusikakooli eelkooli ainekavad on koostatud grupiõppe läbiviimiseks ning laste individuaalseid võimeid arvestavalt.
Õppekava sisu: 1. Laulumängud 2. Rütmipillide tundmaõppimine ja kasutamine 3. Löökpillide tundmaõppimine ja kasutamine 4. Muusika kuulamine 5. Muusikalised mõisted: nt heli, rütm, noot jpt 6. Muusikainstrumentide lühitutvustus ja kirjeldus: keelpillid; klahvpillid; puhkpillid.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakoolis teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17. 30

Kannel - Jaagup Sirel Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpilane jätkab tööd kandlemängu oskuste arendamisel. Jätkub töö õpilase individuaalse muusikalise väljendusoskuse saavutamiseks. Mõisted: kandle ehitus ja osade nimetused: kõlakarp (kõlakast, kõlaruum), pillikeeled, virblid, kolju, kõla-ava. Meloodia, meloodia liikumine. Duur, moll. Vorm ja lihtsamad vormiosad läbimängu tasandil: motiiv, fraas, läbimäng.2- ja 3- osaline meetrum, rõhuline ja rõhuta meetrumiosa.Rahvalaul, regilaul, labajalg, polka. Katmis-, sõrmitsemis- ja segatehnika aluste kinnistamine.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 16.20
Neljapäev 15.15

Kannel 1 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 6, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärgiks on väikekandle mänguoskuse edasiarendamine. Väikekandle ehitus ja osad, heli tekitamine kandlel, katmis-, sõrmitsemis- ja segatehnika alused. Repertuaariks on rahvalaulud ja lihtsamad pillilood eesti pärimusmuusika repertuaarist. Koosmusitseerimine õpetaja ja teiste õpilastega. 2-ja 3-osaline meetrum, rõhuline ja rõhutu meetrumiosa. Harmoonilised funktsioonid (T-, S- D- funktsioon, I, IV ja V-akord). Noodikirja tundmine ja arusaamine kandlemängu akordikast.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 15. 35.

Kannel 2 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 5 kuni 5, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpilane jätkab tööd kandlemängu oskuste arendamisel. Jätkub töö õpilase individuaalse muusikalise väljendusoskuse saavutamiseks. Jätkub töö alustatud teemade ja mängutehniliste võtetega. Õppematerjalina kasutatakse enam tantsulugusid: labajalavalss, polka, reinlender, valss. Õpilane oskab kandlel heli tekitada ja valdab erinevate mängutehnikate aluseid. Õpilane teab erinevaid sõrmestusi ja oskab neid otstarbekalt kasutada. Õpilane kasutab mängimisel lihtsamaid improviseerimisvõtteid ning kaunistusi. Võimaluse korral osaleda kandlepäeval ja teistel pärimusmuusika üritustel.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 16.00

Karmoška - Eliise Kirs Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õppe eesmärgiks on karmoška mängutehniliste baasoskuste omandamine. Õppetöö toimub kuulmisele ja mälule tugineva meetodiga. Mängutehnilised oskused: hea istumisasend, pingevaba lõõtsa hoidmine ja käte asend. Lõõtsa juhtimine, tooni tekitamine ja kujundamine, lõõtsa vahetus. Vasaku ja parema käe sõrmetehnika eraldi ja koos. Oskus kasutada vasaku käe nelja sõrme ja parema käe nelja sõrme. Viisi ülesehituse ja vormi mõisted (heli, meloodiline liikumine, fraas, osa ja läbimäng). 2- ja 3- osaline meetrum. Õpilane valdab pilli elementaarsel tasemel, musitseerib nii üksi kui ka ansambli koosseisus.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 17.50
Neljapäev 10.20

Kärla lasteaed Eraspordikool SEPPS, juhendaja Merlyn Leiman

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 39, kokku 39 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 20, tasu: 15,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õppe sisu:

* Põhisuunitluseks on õpilaste mitmekülgse kehalise ettevalmistuse taseme tõstmine,
füüsilise vastupidavuse arendamine, erinevate liigutuslike oskuste omandamine, täpsuse,
osavuse, reageerimiskiiruse ja koordinatsiooni parandamine ning tervise tugevdamine.

* Õppe sisuks on laste liikumisvaeguse likvideerimine, mitmekülgne kehaline
arendamine, tervise tugevdamine ja tervislike ning sportlike eluviiside ja harjumuste
kujundamine.

* Tundide sisuks on erinevate mängude ja harjutuste kaudu arendada jõudu,
painduvust, tasakaalu, koordinatsiooni, osavust, täpsust, liikumisvilumust ning kiiret ja
aktiivset mõtlemist.

* Erinevate oskuste arendamisel on peamine üldarendavate harjutuste mitmekesisus ja
uudsus (mitmekesised liikumismängud ja lihtsustatud reeglitega sportmängud ning
tegevused).

* Meeskonnas tegutsedes õpib laps kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud
reegleid/võistlusmäärusi järgima ning ausa mängu olemust mõistma.

* Laste vaba aja eesmärgipärane sisustamine huvitava, sportliku, ausa mängureeglitele
rajatud tegevusega, et kasvatada neis ausust, meeskonna-ja kohusetunnet,
seadusekuulekust jt positiivseid iseloomuomadusi.

* Süstemaatilise kehalise tegevuse protsessis igale lapsele tema võimetele, eeldustele
ja huvidele sobivama sportliku tegevuse leidmine.

* Lastele sporditeoreetiliste algteadmiste ja praktiliste oskuste andmine iseseisvaks
harjutamiseks ja tervisespordiharrastuse jätkamiseks.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla lasteaia saalis

Esmaspäeviti kell 15.00

Käsitöö Kärla Põhikool, juhendaja Maret Rei

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 12.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärgid:

õpilane:

1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;

2) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;

3) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist;

4) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale;

Tikkimine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Sümbolid ja märgid. Tarbe- ja kaunistuspisted. Tikandi viimistlemine ja hooldamine

Õmblemine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga. Lihtõmblus. Õmblustöö viimistlemine ja hooldamine.

Kudumine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja pahempidine silmus. Kudumi lõpetamine.

Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasi-tagasi heegeldamine. Heegeldustöö viimistlemine ja hooldamine.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Põhikoolis (1 kord nädalas) teisipäeval 8. tund käsitööklassis (erandid üritustel osalemine).

Keraamika Kärla Põhikool, juhendaja Külli Luup

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 20, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 15.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tunneb erinevaid tehnikaid keraamiliste esemete valmistamiseks. Oskab ise kujundada ja glasuurida savist esemeid. On loov ja avatud erinevatele uutele ideedele ja töövõtetele.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeviti 14.20 - 15.05
Teisipäeviti 15.15 - 16.00

Kitarr - Gert - Marol Kuris Kärla Muusikakool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kitarriõpe

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Põhikool
esmaspäev kell 16.00

Kitarr - Karl - Reedik Mändar Kärla Muusikakool, juhendaja Toomas Tang

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: algõpetus

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 17.40

Kitarr - Mikk Nahkur Kärla Muusikakool, juhendaja Toomas Tang

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: mängutehnika arendamine

Toimumise ajad ja kohad: Kolmapäev 16.10

Klarnet - Alari Jõeäär Kärla Muusikakool, juhendaja Matis Männa

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata

KLaver - Gert - Marol Kuris Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Lisapill - klaver; tehniliste oskuste arendamine läbi harjutuste, heliredelite mängimise.
Erineva karakteriga palade õppimine, noodist lugemine.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Kolmapäev 14.20

Klaver - Heti Anett Aksalu Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Heliredelid - duurid - C, G, D, A, E, H; F, B, ; mollid - a, e, h; d, g, kõik mažoorheliredelid 4 okt. otse ja lahku;
harmoonilised minoorid 4 okt. otse või lahku; meloodilised minoorid 4 okt. otse; 3-helilised akordid pedaaliga ja staccato;
pikk arpedžo põhikujus 4 okt. otse; kromaatiline heliredel 4 okt. otse, re ja sol # (la b) noodist soov. ka lahku.
Erineva karakteriga palad, 10-15 pala õppeaasta jooksul.
Noodist lugemine.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäev 12.30
Kolmapäeval 13.25

Klaver - Jasper Aksalu Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Heliredelid: duurid - C, G, D, A, E, F; mollid - a, e, d.2 okt.;
akordid pedaaliga ja staccatos; kromaatiline heliredel 2 okt. otse; leida põhiastmete kolmkõlad;
Noodistlugemine.
Optimaalne õpitavate palade arv 10 - 15

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspeäval 16.15
Kolmapäeval 15.00

Klaver - Lisandra Tamm Kärla Muusikakool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Töö - lõpueksamiks valmistumine. Esinemine õpilaskontserditel.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeval: 15.10 ja Kolmapäeval: 16.45

Klaver - Mirit Lillemets Kärla Muusikakool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noorema astme õppekava ettevalmistamine. Töö toimub vastavalt noorema õppekava nõudmistele. Esinemine õpilaskontserditel ja kontserdite ühiskülastused.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeval: 14.20 ja Kolmapäeval: 16.00

Klaver - Mirtel Lillemets Kärla Muusikakool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noorema astme õppekava nõudmiste täitmine. Harjutame heliredeleid ja tehnilist oskust klaverimängus. Tutvustada lihtsaid akorde laulude saatmiseks, Esinemine õpilaskontserditel ja kontserdite ühiskülastus.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeval: 14.20 ja Kolmapäeval: 14.20

Klaver - Rael Grethel Arge Kärla Muusikakool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tutvustada käehoidu, heliredeleid, kehahoidu ja noorema kooliaste klaverilugusid, esinemine õpilaskontserditel ja kontserdite ühiskülastus.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeval: 13.25 ja Kolmapäeval: 15.10

Kodutütred Kärla Põhikool, juhendaja Maris Õispuu

Piirkond: Kärla

0 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 0 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 12.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: KODUTÜTRED – KÄRLA RÜHM

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kärla Kodutütreks saab alates 4. klassi tütarlapsed.

Missioon: kodutütarde missiooniks on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Mida noorele pakume?

Aktiivset ja seiklusrikast tegevust;

Mängulist õppimist;

Enese proovilepanemist;

Laagreid, matku ja võistluseid;

Uusi sõpru ja tuttavaid.

Toimumise ajad ja kohad: Kodutütred tegutsevad laagrites, mis toimuvad aastaringselt.

Lastekoor Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 15 kuni 35, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Väärtustada ja hoida lastekoori traditsiooni Kärla Põhikoolis. Arendada koorilaulu vokaaltehnikat.

Toimumise ajad ja kohad: Igal esmaspäeval Kärla põhikoolis.

Matka- ja seiklusring Kärla Põhikool, juhendaja Riina Voog

Piirkond: Kärla

3 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 31, kokku 93 tundi. Õpilaste arv: 20 kuni 29, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 24. september 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse eesmärk:
Suurendada laste keskkonnateadlikust ning õpetada neid märkama ja hoolima loodusest ja keskkonnast .
Sisustada laste ja noorte vaba aega keskkonnahariduslike tegevustega tundmaks ja väärtustamaks oma elukeskkonda.
Luua jätkusuutlik ja mitmekesine keskonnaalane õppe süsteem, mis vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ja huvidele.
Pakkuda sihtrühmadele osalemist elukestvas keskonnalases hariduses ehk luua tingimused kvaliteetse huvi-ja täiendhariduse läbiviimiseks

Tegevuse sisukirjeldus:
MATKA- JA SEIKLUSRING

SEIKLUSPARK/Saaremaa seikluspark Hallikivi + SÖLMED

Toimumiskoht: Saaremaa seikluspark Hallikivi

Juhendajad : Riina Voog, Kalle Voog ning alpinist Jaan Künnap

Toimumisaeg : sügis, 2019 /koolituse kestvus 3 h

Tõusva keerukusega radade läbimine on omalaadne väljakutse ja iseenda proovilepanek, mis pakub nii keha kui vaimu arendavat tegevust igaühele - vanusest, soost ja füüsilisest vormist sõltumata. Tasapisi puude otsas kõrgemale liikudes satutakse harjumatutesse olukordadesse, õppides üksteist ja ennastki paremini tundma. Elu on näidanud, et klassikaaslased hoiavad rohkem ühte ja innustavad teineteist enam kui igapäevases koolielus - ollakse ju "võõral territooriumil." Seikluspargi külastuse käigus on hea võimalus õppida tundma taimi, puid ja kooslusi, kuulata linnulaulu ja metsakohinat ning näha erinevaid maastikuvorme...

Turvavarustus , sõlmed. Köite kasutamine liikumisel, julgestamisel ja päästmisel.
SEIKLUSPARK/ÖÖRONIMINE

Tomumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi

Juhendajad : Riina Voog, Kalle Voog

Toimumisaeg : sügis 2019,kevad 2020, koolituse kestvus 3 h
Turvalisus : Lapsevanem ise toob lapse kohale ja viibib ronimise ajal turvalisuse eesmärgil kohapeal (kuna seiklusraja kasutajad on alaealised) . Ühist bussitransporti ei toimu. Arvestada tuleb kolme tunniga, kaks gruppi koos, korraga 26 õpilast.
Pimedas seiklusrajal liikudes ei ole tunda kõrgusi ega näha kaugusi. Pealampide valgel saad osa sootuks teistlaadi reaalsusest!

Pealambid, soe tee ja küpsis seikluspargi poolt.JALGSIMATKAD

Toimumisaeg : kevad 2020 , ühe grupi koolituse aeg 3 h

Tomimumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi, Mullutu-Loode hoiuala

Juhendaja : fotograaf, alpinist ja treener Jaan Künnap
Ta on tõusnud enam kui 150 mäe tippu. Oma alpinismialase tegevusega on Jaan Künnap pälvinud aunimetuse Lumeleopard.

Millest koosneb matkavarustus Eestis ?
Isiklik varustus jalutajale ja selle pakkimine seljakotti. Matkakoti pakkimine .
Grupi ühisvarustus. Matkaja eetikakoodeks, soovitused algajale matkajale .
Erinevad telgid, õpime matkatelgi ülespanekut .

Inimese päästmine vigastuse korral – looduses käepärastest vahenditest erinevate kanderaamide valmistamine.

ORIENTEERUMINE

Toimumisaeg : talv ,kevad 2020 , ühe grupi koolituse aeg 3 h

Tomimumiskoht : Saaremaa seikluspark Hallikivi, Mullutu-Loode hoiuala

Juhendaja: kaitseliitlane Henno Rüütel /auaste :veebel/

Kompassi ja kaardimaterjali kasutamine.
GPS-i kasutamine. Keskkonnasäästlik matkamine. Liikumine jälgi jätmata.Orienteerumine , jalgsimatk Mullutu-Looduhoiu alale. Ülevaade Mullutu – Loodushoiu ala loodusest, looduse mitmekesisus.Orienteerumisel lapsed õpivad liikudes läbima maastikul märgitud kontrollpunkte, kasutades orienteerumiskaarti ja kompassi. + „turvaline lõke „ ( õpime kuidas looduses turvaliselt lõlket teha , toidu valmistamine.)
JAHIMEHERETK

Toimumisaeg : sügis 2019,talv 2020 , ühe grupi koolituse aeg 3 h

Toimumiskoht : Hallikivi seikluspark, Mullutu Loode hoiuala

Juhendaja: Kärla Jahimeeste Seltsi jahimees Kalle Voog
/ 25 aastat jahimehe kogemust /
Jahipidamine kui inimkonna vanim amet ( vanad jahirelvad ja jahipidamise viisid , jahtimine kui põlise toidu ja kehakatte hankimise võimalus)
Loomajäljed*Loomadeurud*Loomahäälte äraarvamine *Loomasarved*Soolak *Metsloomade püherdamise kohad* Lindude ränne*Loomade söögikohad(Kus kasvavad habesamblikud ja kasekäsnad ning mida metsloomad söövad ja kuidas erinevate loodusmärkide järgi aru saada, missugused loomad kuskil käinud on)
Loomade söödaplatsid ja jahikantsel *Toiduahelad ja toiduvõrgustik *Kuidas saada tänapäeval jahimeheks
Eesmärk on õppida tundma metsaelanike tegevusjälgi looduses, tutvuda metsloomade lisasöötmise põhimõtete, jahimeeste tegemistega ning käsitleda loodushoidlikku ja keskkonnasõbralikku mõteviisi.
Retk lõpeb indiaani higitelgiga.

Toimumise ajad ja kohad: KÕIK TEGEVUSED TOIMUVAD SAAREMAA SEIKLUSPARK HALLIKIVI TERRITOORIUMIL JA MULLUTU-LOODE HOIUALAL
20.10.2019
/pühapäev/ 10.00-13.00 Seikluspark + turvavarustus ja sõlmed /Hallikivi seikluspark /
30.11.2019 09.30-12:30 Jahimeheretk/ I GRUPP
13:30-16.30 II GRUPP
07.03.2020 09.30-12:30 Orienteerumine / I GRUPP
13:30-16.30 II GRUPP

18.04.2020 09.30-12.30 Jalgismatkad / I GRUPP
13.30-16.30 II GRUPP

Reede, 27.09.2019 Kell 19.30 Hallikivi seikluspark /ööronimine
Reede,
03.04.2020 - Kell 20.00 Hallikivi seikluspark /ööronimine
Reede,
10.04.2020 - Kell 20.30 Hallikivi seikluspark /ööronimine

Mõttemängud Kärla Põhikool, juhendaja Väino Uljas

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse sisukirjeldus: mõttemängude (male, vene kabe, gomoku ja vähemal määral muud) mängimine online keskkonnas ja laual. Teooria õppimine.
Oodatavad tulemused: Õpilaste loogilise mõtlemise ja mõttemängude mängimise oskuse areng. Kooli esindamine male, kabe ja gomokuvõistlustel.

Toimumise ajad ja kohad: Ring toimub esmaspäeviti 14.25-15.10

Meedia- ja fotoring Kärla Põhikool, juhendaja Laidi Lindau

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 7.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse sisukirjeldus: pildistamine, filmimine, meediatekstide loomine, erinevate keskkondade kasutamine fotode ja videode töötlemiseks. Kooli ürituste reklaamimiseks failide loomine kooli infoekraanile, elektrooniliste postkaartide loomine jms. Kooli sündmuste kajastamine meediakanalites (kooli koduleht, kooli fb-leht), mille läbi õpilane saab aimu, kuidas luua uudisväärtuslikku fotot ja meediateksti ning ajakirjanduseetika õppimine. Fotograafia algteadmiste omandamine, rännakud loodusesse, vaatenurga ja rütmide tabamise arendamine õpilases. Kooliülesel elektroonilisel fotokonkursil osalemine ja õpilastööde näitus. Lisaks ringitunnile on võimalus jooksvalt praktiseerida koolis toimuvatel üritusetel. Ring on õpilastele tasuta.
Oodatavad tulemused: Õpilaste digipädevuste, loovuse ja meeskonnatöö areng. Kooli sündmuste meediakajastused.

Toimumise ajad ja kohad: Ring toimub neljapäeviti kell 14.25 -16.00

Mudilaskoor Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 20 kuni 35, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Väärtustada ja hoida mudilaskoori traditsiooni Kärla põhikoolis. Kasvatada järelkasvu lastekoorile ja poistekoorile. Anda võimalus kõikidele õpilastele osaleda koorilaulu protsessis.

Toimumise ajad ja kohad: Igal kolmapäeval Kärla põhikoolis

Noodiõpetus 2 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noodiõpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes muusikalist kirjaoskust ja analüüsivõimet. Põhirõhk on rütmitunnetuse ja laaditaju arendamisel. Muusikalised oskused. Noodikirja algteadmised. Mõisted:noodijoonestik ja abijooned; nootide asukohad noodijoonestikul, noodivarre õigekiri; pauside kirjutamine; viiulivõti; noodinimetused-tähtnimetused; alteratsioonimärgid (diees, bemoll, bekaar); tempo ja dünaamika mõiste. Meetrum ja rütm:rõhuline ja rõhutu taktiosa; takt ja taktijoon; taktidesse jaotamine; lõpujoon; kordamismärk; taktimõõdud 2/4 ja 3/4; noodivältused ja pausid. Astmed ja astmetaju arendamine; helistikud C- duur ja a- moll loomulikul kujul. Toonika kolmkõla ja juhtheli.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 13.45

Noodiõpetus 3 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 6, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes muusikalist kirjaoskust ja analüüsivõimet.
Põhiülesandeks on rütmiõpetus, laaditaju arendamine, duur ja moll.
Teadmised teooriale: 1.Meetrum ja rütm, rõhuline ja rõhuta taktiosa; takt ja taktijoon; taktidesse jaotamine, lõpujoon; kordamismärk; taktimõõdud 2/4, 3/4 ja 4/4=C, taktiviipamise skeemid; noodivältused ja pausid 2. Noodikirja algteadmiste edasiarendamine. Mõisted: noodijoonestik ja abijooned; nootide asukohad noodijoonestikul, noodivarre õigekiri; pauside kirjutamine, viiulivõti; noodinimetused: tähtnimetused; alteratsioonimärgid (diees, bemoll, bekaar), tempo ja dünaamika mõiste 3. Helistikud: laadid (duur ja moll); astmed ja astmetaju arendamine.
Kuulamise edasiarendamine: duuri ja molli heliredel; duuri ja molli kolmkõla. Rütmidiktaat 2-4 takti, ettevalmistused meloodiliseks diktaadiks.
Laulmise edasiarendamine: heliredel duuris ja loomulikus mollis; I astme kolmkõla duuris ja mollis; eakohased ühehäälsed harjutused.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 13.20

Noodiõpetus 4 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 5 kuni 5, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes muusikalist kirjaoskust ja analüüsivõimet. Põhiülesandeks on molli kolm liiki: loomulik, harmooniline, meloodiline; intervallid p.1, p.4, p.5, p.8, v.2, s.2, v.3, s.3, intervallide suurus toonides, ehitamine antud noodist üles ja alla. Rütm ja taktimõõt: punkteeritud rütm (ta-i-ti). Varemõpitu kordamine ja kinnistamine.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 14.30

Noodiõpetus 6 Kärla Muusikakool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 5 kuni 5, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Pillimängu teoreetiline toetamine. Valmistumine noodiõpetuse noorema astme tasemetööks.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Põhikool
reede 14.10

Noodiõpetus 7 Kärla Muusikakool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 3 kuni 3, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 3.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Valmistumine vanema astme noodiõpetuse eksamiks. Pillimängu teoreetiline toetamine.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla põhikool
teisipäeviti kell 15.10

Noorkotkad Kärla Põhikool, juhendaja Jaak Torri

Piirkond: Kärla

0 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 0 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 15, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Noorkotkaste tegevus toimub laagrites.

Plokkflööt - Egeli Lopp Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Edasine töö dünaamika, sõrmede ning keele kiiruse ja täpsusega.
Läbivõetud heliredelite kordamine. Omalooming, varieerimine, improvisatsioon. Jätkub
töö pärimusmuusika lugude meloodiale sobiva kaas- ja saatehääle kujundamisega.
Lehest lugemine. Ettevalmistus lõpueksamiks.
Eesti ja erinevate rahvaste pärimusmuusika, keskaja tantsud, renessanss- süidid,
barokktantsud, sonaadid, kontserdid, nüüdisaegne plokkflöödimuusika. Optimaalne on õppeaasta jooksul võtta läbi 10-12
pala. Lõpueksamil esitatakse 4 erineva karakteriga pala, millest 1 lugu võib olla
asendatud ansamblipalaga.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäeval 12.30
Kolmapäev 13.25

Plokkflööt 1 Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 5 kuni 5, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Plokkflöödi ainekaval on kaks eesmärki:
- olla ettevalmistavaks pilliks kõikidele teistele puhkpillidele;
- kujundada plokkflööt värvikaks soolo- või ansamblipilliks.
Õppeaasta jooksul võtta läbi kuni 20 pala. Variatsioon, improvisatsioon, lastelaulud,
rahvalaulud
Heliredelid: C-duur 1/4-nootides, G - duur (murtud kuju).

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäev 13.20
Neljapäev 12.30

Plokkflööt 2 Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpitu kordamine ja kinnistamine. Legato, artikulatsioon. Fraseerimine. Kromaatilised
astmed. Pilli häälestamine. Jätkub töö ühtlase puhumisega. Keele töö. Omalooming.
Õppeaasta lõpuks valdab õppur vähemalt 1,5 oktaavi ulatuses diatoonilisi astmeid ning
õpitavates heliredelites esinevaid kõrgendatud ja madaldatud astmeid.
Heliredelid C (1,5 oktaavi), G, D, d, F (üks oktaav)
Lastelaulud, eesti ja erinevate rahvaste pärimusmuusika, tantsuviisid.
Läbitav repertuaar 15 - 20 pala.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäev 15.10
Neljapäev 13.25

Plokkflööt 3 Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kinnistatakse, korratakse õpitut. Strihhid: staccato, legato, portato, nende
kombinatsioonid. Eellöök, triller, rõhk, fraseerimine. Omalooming, varieerimine,
improvisatsioon. Lehest lugemine. Tutvumine tantsumuusikaga
eesti pärimuskultuuris. Lihtsamatele tantsuviisidele 2. hääle kujundamine.
Heliredelid C, D, d, (1, 5 oktaavi) G, e, B, g, F (1 oktaav)
Lastelaulud, eesti ja erinevate rahvaste pärimusmuusika
Optimaalne on mängida õppeaasta jooksul 15 - 20 pala

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäev 15.50
Neljapäev 15.10

Plokkflööt 6 Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 3.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Muusikalise väljendusrikkuse arendamine, töö dünaamikaga. Omalooming, varieerimine,
improvisatsioon. Lehest lugemine. Kaashääl, iseseisva saate kujundamine
pärimusmuusika lugudes.
Heliredelid C, c (kaks oktaavi) D, e, E, cis, d (1, 5 oktaavi) B, h, F, A, fis, f, Es, G, g, a,
As (1 oktaav)
Eesti ja erinevate rahvaste pärimusmuusika, renessansslaulud, tantsud, süidid, barokktantsud, sonaadid, kontserdid, nüüdisaegne plokkflöödimuusika. Optimaalne omandatud lugude arv õppeaasta jooksul 15-17.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool

Esmaspäev 14.10

Poistekoor Kärla Põhikool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 15 kuni 25, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Väärtustada ja hoida poistekoori traditsiooni Kärla Põhikoolis. Arendada koorilaulu vokaaltehnikat.

Toimumise ajad ja kohad: Igal teisipäeval Kärla põhikoolis.

Puutöö Kärla Põhikool, juhendaja Paul Tohv

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 17.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tunneb huvi puutöö vastu. Arendab loovust. Arendab käelisi oskusi. Omab teadmisi puidu töötlemisest.
Märkimine, mõõtmine, saagimine, puurimine, lihvimine, viimistlemine.
2 kl lihtsamad töövõtted ja tegevused(mõõtmine, pliiatsiga märkimine, ohutud töövõtted, puurimine puurpingis, saagimine vineeri ja käsisaega, lihvimine jms )
3 kl oskus mõõta ja märkida toorikule mõõtusid, valida puure mõõtude järgi, valida saagisid vastavalt otstarbele, naelutamine, viimistleda detaile (lihvimine, värvimine ja lakkimine)

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeviti 15.15 - 16.00 2 kl õpilased
Neljapäeviti 15.15 - 16.00 3 kl õpilased
Tehnoloogiaklassis

Rahvapilliorkester Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 14 kuni 14, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Koosmängu ainekava eesmärgiks on anda õpilastele koosmängu kogemus, praktiseerida ja edasi arendada erialas omandatud oskusi. Nauditava kõlapildi ja muusikalise kujundlikkuse loomine. Luua alus õpilase muusikalise eneseteostuse arendamiseks.Õppetöö läbiviimiseks moodustatakse erinevatest pillidest rühmad. Eelduseks on pilli valdamine vähemalt vastavalt I taseme nõuetele ning õpilane peab oskama oma pilli mängukorda seada. Koosmängu repertuaariks on I tasemel omandatud lood ja uued õpitavad lood eesti pärimusmuusikast. Tunnitegevuses õpilase aktiivne kaasamine lugude muusikalisel kujundamisel ja lõpliku vormi viimistlemisel. Osavõtt pärimusmuusika laagritest, festvalidest.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 16.45

Robootika Kärla Põhikool, juhendaja Väino Uljas

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 12, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 31. mai 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 11.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tegevuse sisukirjeldus: 1.-2. klassi õpilastel Wedo 2.0, suurematel EV3 komplektide baasil robotite ehitamine ja nende programmeerimine. Vähesel määral programmeerimismängude mängimine.
Oodatavad tulemused: Õpilaste loogilise mõtlemise ja programmeerimise oskuse areng. Kooli esindamine FLL võistlustel.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäeviti 1. klass 13.15-15.10 Ülejäänud 15.15-16.00

Saksofon - Annika Kuuskor Kärla Muusikakool, juhendaja Matis Männa

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata

Saksofon - Sandra Tiirik Kärla Muusikakool, juhendaja Matis Männa

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata