Reede, 25. september 2020
Õppeaasta:

Kärla Muusikakool

Info: munitsipaalhuvikoolid, huvikooli haldaja on Imbi Kolk (imbi.kolk@gmail.com).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

Akordion - Rosette Leemet Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Lähtudes õpilase muusikalistest eeldustest, omandada läbi eesti ja erinevate rahvaste muusika akordionimängu oskused. Õpilase individuaalsest tasemest, aktiivsusest ning huvitatusest lähtudes tema muusikalise loovuse järkjärguline arendamine ning muusikalise profiili loomine.
Mängutehnilised oskused - *pingevaba istumine, instrumendi ja käte asend musitseerimisel *lõõtsa juhtimine, tooni tekitamine, töö lõõtsavahetustega *vasaku ja parema käe mängutehnika arendamine, kätevahelise töö koordineerimine *õpilane kasutab viit parema käe ja nelja vasaku käe sõrme *koosmusitseerimine nii õpetaja kui ka kaasõpilastega *omandatud oskuste edasiarendamine.
Muusikalised oskused - *noodist lugemise ning kuulmise järgi musitseerimise harjutamine *algteadmised erinevate lugude tüüpidest (labajalg, polka, marss, valss) *enese kuulamise oskuse arendamine *noodimaterjali süvendatud kasutamine.
Mõisted - *rütm, meetrum, taktimõõt, tempo, fraas, läbimäng, intervall, kolmkõla, akord, helistik.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 14.05
Neljapäev 13.00

Eelkool 1 Kärla Muusikakool, juhendaja Ludmilla Toon

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 20. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kärla Muusikakooli eelkooli õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö 2019/20 õppeaastast alates. Käesolev õppekava arvestab kooli omapära ja on suunatud Saaremaa Valla eelkooliealistele lastele vanuses 4-7 aastat. Eelkooli õppe-ja kasvatustöö üldeesmärgid on laste loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, muusikahariduse edasiseks õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine. Kärla Muusikakooli eelkooli ainekavad on koostatud grupiõppe läbiviimiseks ning laste individuaalseid võimeid arvestavalt.
Õppekava sisu: 1. Laulumängud 2. Rütmipillide tundmaõppimine ja kasutamine 3. Löökpillide tundmaõppimine ja kasutamine 4. Muusika kuulamine 5. Laulude õppimine 6. Muusikalised mõisted: nt heli, rütm, noot jpt 7. Muusikainstrumentide lühitutvustus ja kirjeldus: keelpillid, klahvpillid, puhkpillid 8. Osalemine Kärla Muusikakooli kontsertidel ning muudel eelnevalt kokkulepitud üritustel.

Toimumise ajad ja kohad: Õppetöö toimub Kärla Muusikakooli ruumides esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17. 30.

Eelkool 2 Kärla Muusikakool, juhendaja Ludmilla Toon

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 20. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 2.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kärla Muusikakooli eelkooli õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö 2019/20 õppeaastast alates. Käesolev õppekava arvestab kooli omapära ja on suunatud Saaremaa Valla eelkooliealistele lastele vanuses 4-7 aastat. Eelkooli õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid on: laste loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, muusikahariduse edasiseks õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine. Kärla Muusikakooli eelkooli ainekavad on koostatud grupiõppe läbiviimiseks ning laste individuaalseid võimeid arvestavalt.
Õppekava sisu: 1. Laulumängud 2. Rütmipillide tundmaõppimine ja kasutamine 3. Löökpillide tundmaõppimine ja kasutamine 4. Muusika kuulamine 5. Muusikalised mõisted: nt heli, rütm, noot jpt 6. Muusikainstrumentide lühitutvustus ja kirjeldus: keelpillid; klahvpillid; puhkpillid.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakoolis teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17. 30

Kannel - Jaagup Sirel Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpilane jätkab tööd kandlemängu oskuste arendamisel. Jätkub töö õpilase individuaalse muusikalise väljendusoskuse saavutamiseks. Mõisted: kandle ehitus ja osade nimetused: kõlakarp (kõlakast, kõlaruum), pillikeeled, virblid, kolju, kõla-ava. Meloodia, meloodia liikumine. Duur, moll. Vorm ja lihtsamad vormiosad läbimängu tasandil: motiiv, fraas, läbimäng.2- ja 3- osaline meetrum, rõhuline ja rõhuta meetrumiosa.Rahvalaul, regilaul, labajalg, polka. Katmis-, sõrmitsemis- ja segatehnika aluste kinnistamine.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 16.20
Neljapäev 15.15

Kannel 1 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 6, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärgiks on väikekandle mänguoskuse edasiarendamine. Väikekandle ehitus ja osad, heli tekitamine kandlel, katmis-, sõrmitsemis- ja segatehnika alused. Repertuaariks on rahvalaulud ja lihtsamad pillilood eesti pärimusmuusika repertuaarist. Koosmusitseerimine õpetaja ja teiste õpilastega. 2-ja 3-osaline meetrum, rõhuline ja rõhutu meetrumiosa. Harmoonilised funktsioonid (T-, S- D- funktsioon, I, IV ja V-akord). Noodikirja tundmine ja arusaamine kandlemängu akordikast.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 15. 35.

Kannel 2 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 5 kuni 5, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpilane jätkab tööd kandlemängu oskuste arendamisel. Jätkub töö õpilase individuaalse muusikalise väljendusoskuse saavutamiseks. Jätkub töö alustatud teemade ja mängutehniliste võtetega. Õppematerjalina kasutatakse enam tantsulugusid: labajalavalss, polka, reinlender, valss. Õpilane oskab kandlel heli tekitada ja valdab erinevate mängutehnikate aluseid. Õpilane teab erinevaid sõrmestusi ja oskab neid otstarbekalt kasutada. Õpilane kasutab mängimisel lihtsamaid improviseerimisvõtteid ning kaunistusi. Võimaluse korral osaleda kandlepäeval ja teistel pärimusmuusika üritustel.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 16.00

Karmoška - Eliise Kirs Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õppe eesmärgiks on karmoška mängutehniliste baasoskuste omandamine. Õppetöö toimub kuulmisele ja mälule tugineva meetodiga. Mängutehnilised oskused: hea istumisasend, pingevaba lõõtsa hoidmine ja käte asend. Lõõtsa juhtimine, tooni tekitamine ja kujundamine, lõõtsa vahetus. Vasaku ja parema käe sõrmetehnika eraldi ja koos. Oskus kasutada vasaku käe nelja sõrme ja parema käe nelja sõrme. Viisi ülesehituse ja vormi mõisted (heli, meloodiline liikumine, fraas, osa ja läbimäng). 2- ja 3- osaline meetrum. Õpilane valdab pilli elementaarsel tasemel, musitseerib nii üksi kui ka ansambli koosseisus.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 17.50
Neljapäev 10.20

Kitarr - Gert - Marol Kuris Kärla Muusikakool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kitarriõpe

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Põhikool
esmaspäev kell 16.00

Kitarr - Karl - Reedik Mändar Kärla Muusikakool, juhendaja Toomas Tang

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: algõpetus

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 17.40

Kitarr - Mikk Nahkur Kärla Muusikakool, juhendaja Toomas Tang

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: mängutehnika arendamine

Toimumise ajad ja kohad: Kolmapäev 16.10

Klarnet - Alari Jõeäär Kärla Muusikakool, juhendaja Matis Männa

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata

KLaver - Gert - Marol Kuris Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Lisapill - klaver; tehniliste oskuste arendamine läbi harjutuste, heliredelite mängimise.
Erineva karakteriga palade õppimine, noodist lugemine.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Kolmapäev 14.20

Klaver - Heti Anett Aksalu Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Heliredelid - duurid - C, G, D, A, E, H; F, B, ; mollid - a, e, h; d, g, kõik mažoorheliredelid 4 okt. otse ja lahku;
harmoonilised minoorid 4 okt. otse või lahku; meloodilised minoorid 4 okt. otse; 3-helilised akordid pedaaliga ja staccato;
pikk arpedžo põhikujus 4 okt. otse; kromaatiline heliredel 4 okt. otse, re ja sol # (la b) noodist soov. ka lahku.
Erineva karakteriga palad, 10-15 pala õppeaasta jooksul.
Noodist lugemine.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäev 12.30
Kolmapäeval 13.25

Klaver - Jasper Aksalu Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Heliredelid: duurid - C, G, D, A, E, F; mollid - a, e, d.2 okt.;
akordid pedaaliga ja staccatos; kromaatiline heliredel 2 okt. otse; leida põhiastmete kolmkõlad;
Noodistlugemine.
Optimaalne õpitavate palade arv 10 - 15

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspeäval 16.15
Kolmapäeval 15.00

Klaver - Lisandra Tamm Kärla Muusikakool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Töö - lõpueksamiks valmistumine. Esinemine õpilaskontserditel.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeval: 15.10 ja Kolmapäeval: 16.45

Klaver - Mirit Lillemets Kärla Muusikakool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noorema astme õppekava ettevalmistamine. Töö toimub vastavalt noorema õppekava nõudmistele. Esinemine õpilaskontserditel ja kontserdite ühiskülastused.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeval: 14.20 ja Kolmapäeval: 16.00

Klaver - Mirtel Lillemets Kärla Muusikakool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noorema astme õppekava nõudmiste täitmine. Harjutame heliredeleid ja tehnilist oskust klaverimängus. Tutvustada lihtsaid akorde laulude saatmiseks, Esinemine õpilaskontserditel ja kontserdite ühiskülastus.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeval: 14.20 ja Kolmapäeval: 14.20

Klaver - Rael Grethel Arge Kärla Muusikakool, juhendaja Malle Veske

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Tutvustada käehoidu, heliredeleid, kehahoidu ja noorema kooliaste klaverilugusid, esinemine õpilaskontserditel ja kontserdite ühiskülastus.

Toimumise ajad ja kohad: Esmaspäeval: 13.25 ja Kolmapäeval: 15.10

Noodiõpetus 2 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 8 kuni 8, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 8.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Noodiõpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes muusikalist kirjaoskust ja analüüsivõimet. Põhirõhk on rütmitunnetuse ja laaditaju arendamisel. Muusikalised oskused. Noodikirja algteadmised. Mõisted:noodijoonestik ja abijooned; nootide asukohad noodijoonestikul, noodivarre õigekiri; pauside kirjutamine; viiulivõti; noodinimetused-tähtnimetused; alteratsioonimärgid (diees, bemoll, bekaar); tempo ja dünaamika mõiste. Meetrum ja rütm:rõhuline ja rõhutu taktiosa; takt ja taktijoon; taktidesse jaotamine; lõpujoon; kordamismärk; taktimõõdud 2/4 ja 3/4; noodivältused ja pausid. Astmed ja astmetaju arendamine; helistikud C- duur ja a- moll loomulikul kujul. Toonika kolmkõla ja juhtheli.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 13.45

Noodiõpetus 3 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 6 kuni 6, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes muusikalist kirjaoskust ja analüüsivõimet.
Põhiülesandeks on rütmiõpetus, laaditaju arendamine, duur ja moll.
Teadmised teooriale: 1.Meetrum ja rütm, rõhuline ja rõhuta taktiosa; takt ja taktijoon; taktidesse jaotamine, lõpujoon; kordamismärk; taktimõõdud 2/4, 3/4 ja 4/4=C, taktiviipamise skeemid; noodivältused ja pausid 2. Noodikirja algteadmiste edasiarendamine. Mõisted: noodijoonestik ja abijooned; nootide asukohad noodijoonestikul, noodivarre õigekiri; pauside kirjutamine, viiulivõti; noodinimetused: tähtnimetused; alteratsioonimärgid (diees, bemoll, bekaar), tempo ja dünaamika mõiste 3. Helistikud: laadid (duur ja moll); astmed ja astmetaju arendamine.
Kuulamise edasiarendamine: duuri ja molli heliredel; duuri ja molli kolmkõla. Rütmidiktaat 2-4 takti, ettevalmistused meloodiliseks diktaadiks.
Laulmise edasiarendamine: heliredel duuris ja loomulikus mollis; I astme kolmkõla duuris ja mollis; eakohased ühehäälsed harjutused.

Toimumise ajad ja kohad: Teisipäev 13.20

Noodiõpetus 4 Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 5 kuni 5, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes muusikalist kirjaoskust ja analüüsivõimet. Põhiülesandeks on molli kolm liiki: loomulik, harmooniline, meloodiline; intervallid p.1, p.4, p.5, p.8, v.2, s.2, v.3, s.3, intervallide suurus toonides, ehitamine antud noodist üles ja alla. Rütm ja taktimõõt: punkteeritud rütm (ta-i-ti). Varemõpitu kordamine ja kinnistamine.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 14.30

Noodiõpetus 6 Kärla Muusikakool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 5 kuni 5, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Pillimängu teoreetiline toetamine. Valmistumine noodiõpetuse noorema astme tasemetööks.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Põhikool
reede 14.10

Noodiõpetus 7 Kärla Muusikakool, juhendaja Marika Aarnis

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 3 kuni 3, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 3.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Valmistumine vanema astme noodiõpetuse eksamiks. Pillimängu teoreetiline toetamine.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla põhikool
teisipäeviti kell 15.10

Plokkflööt - Egeli Lopp Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Edasine töö dünaamika, sõrmede ning keele kiiruse ja täpsusega.
Läbivõetud heliredelite kordamine. Omalooming, varieerimine, improvisatsioon. Jätkub
töö pärimusmuusika lugude meloodiale sobiva kaas- ja saatehääle kujundamisega.
Lehest lugemine. Ettevalmistus lõpueksamiks.
Eesti ja erinevate rahvaste pärimusmuusika, keskaja tantsud, renessanss- süidid,
barokktantsud, sonaadid, kontserdid, nüüdisaegne plokkflöödimuusika. Optimaalne on õppeaasta jooksul võtta läbi 10-12
pala. Lõpueksamil esitatakse 4 erineva karakteriga pala, millest 1 lugu võib olla
asendatud ansamblipalaga.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäeval 12.30
Kolmapäev 13.25

Plokkflööt 1 Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 5 kuni 5, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 5.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Plokkflöödi ainekaval on kaks eesmärki:
- olla ettevalmistavaks pilliks kõikidele teistele puhkpillidele;
- kujundada plokkflööt värvikaks soolo- või ansamblipilliks.
Õppeaasta jooksul võtta läbi kuni 20 pala. Variatsioon, improvisatsioon, lastelaulud,
rahvalaulud
Heliredelid: C-duur 1/4-nootides, G - duur (murtud kuju).

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäev 13.20
Neljapäev 12.30

Plokkflööt 2 Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Õpitu kordamine ja kinnistamine. Legato, artikulatsioon. Fraseerimine. Kromaatilised
astmed. Pilli häälestamine. Jätkub töö ühtlase puhumisega. Keele töö. Omalooming.
Õppeaasta lõpuks valdab õppur vähemalt 1,5 oktaavi ulatuses diatoonilisi astmeid ning
õpitavates heliredelites esinevaid kõrgendatud ja madaldatud astmeid.
Heliredelid C (1,5 oktaavi), G, D, d, F (üks oktaav)
Lastelaulud, eesti ja erinevate rahvaste pärimusmuusika, tantsuviisid.
Läbitav repertuaar 15 - 20 pala.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäev 15.10
Neljapäev 13.25

Plokkflööt 3 Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 4.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kinnistatakse, korratakse õpitut. Strihhid: staccato, legato, portato, nende
kombinatsioonid. Eellöök, triller, rõhk, fraseerimine. Omalooming, varieerimine,
improvisatsioon. Lehest lugemine. Tutvumine tantsumuusikaga
eesti pärimuskultuuris. Lihtsamatele tantsuviisidele 2. hääle kujundamine.
Heliredelid C, D, d, (1, 5 oktaavi) G, e, B, g, F (1 oktaav)
Lastelaulud, eesti ja erinevate rahvaste pärimusmuusika
Optimaalne on mängida õppeaasta jooksul 15 - 20 pala

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool
Esmaspäev 15.50
Neljapäev 15.10

Plokkflööt 6 Kärla Muusikakool, juhendaja Imbi Kolk

Piirkond: Kärla

1 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 35 tundi. Õpilaste arv: 4 kuni 4, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 3.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Muusikalise väljendusrikkuse arendamine, töö dünaamikaga. Omalooming, varieerimine,
improvisatsioon. Lehest lugemine. Kaashääl, iseseisva saate kujundamine
pärimusmuusika lugudes.
Heliredelid C, c (kaks oktaavi) D, e, E, cis, d (1, 5 oktaavi) B, h, F, A, fis, f, Es, G, g, a,
As (1 oktaav)
Eesti ja erinevate rahvaste pärimusmuusika, renessansslaulud, tantsud, süidid, barokktantsud, sonaadid, kontserdid, nüüdisaegne plokkflöödimuusika. Optimaalne omandatud lugude arv õppeaasta jooksul 15-17.

Toimumise ajad ja kohad: Kärla Muusikakool

Esmaspäev 14.10

Rahvapilliorkester Kärla Muusikakool, juhendaja Ülle Vallaste

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 14 kuni 14, tasu: tasuta, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 9.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Koosmängu ainekava eesmärgiks on anda õpilastele koosmängu kogemus, praktiseerida ja edasi arendada erialas omandatud oskusi. Nauditava kõlapildi ja muusikalise kujundlikkuse loomine. Luua alus õpilase muusikalise eneseteostuse arendamiseks.Õppetöö läbiviimiseks moodustatakse erinevatest pillidest rühmad. Eelduseks on pilli valdamine vähemalt vastavalt I taseme nõuetele ning õpilane peab oskama oma pilli mängukorda seada. Koosmängu repertuaariks on I tasemel omandatud lood ja uued õpitavad lood eesti pärimusmuusikast. Tunnitegevuses õpilase aktiivne kaasamine lugude muusikalisel kujundamisel ja lõpliku vormi viimistlemisel. Osavõtt pärimusmuusika laagritest, festvalidest.

Toimumise ajad ja kohad: Neljapäev 16.45

Saksofon - Annika Kuuskor Kärla Muusikakool, juhendaja Matis Männa

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata

Saksofon - Sandra Tiirik Kärla Muusikakool, juhendaja Matis Männa

Piirkond: Kärla

2 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 35, kokku 70 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 1, tasu: 14,10 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 1. oktoober 2019. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 1.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Kirjeldus sisestamata

Toimumise ajad ja kohad: Ajad sisestamata